Hemsida för Louise Uggla

CREA DIEM

Att våra mobilmaster sänder ut vågor känner nog de flesta till. Även våra telefoner sänder ut vågor vars skadlighet diskuteras i media. Hur är det med strålningen egentligen, telefonerna hålls ju tätt intill huvudet när man talar i dom? Vad är det för vågor som sänds ut egentligen?

Det är kvantvågor eller elektromagnetiska vågor som bildar fält, som ligger och vibrerar i etern. Till och med våra kroppar har något som vibrerar som vi inte kan leva utan - våra hjärtan.

Att tro att vårt hjärtas slag inte beter sig som allt övrigt som vibrerar runt oss är att blunda för vad som händer i omgivningen.

Många personer runt om i världen blir upprörda över krig, klimatkris och empatikris men det är vi själva som kollektivt har skapat allt detta genom våra tankar och känslor. Precis på samma sätt som mobilmaster och alla våra hushållsmaskiner där hemma sänder ut sina elektromagnetiska vågor så gör vi exakt samma sak men vi vet inte vad det är vi skickar ut och hur det påverkar hela universum.

Allt som inte är materia består av vågor men de flesta av oss tänker inte på att det vi kallar tomma luften är fyllt av olika kvantfält kodade med olika strukturer och mönster. Eftersom de bara består av energi har inte vetenskapen tagit så stor notis om dem men de är otroligt viktiga att känna till eftersom det är fälten som skapar det som manifesteras i den materiella världen. Inom kvantfysiken talar man om vågor som kollapsar till partiklar när någon har sett eller mätt dem. Det är vi själva som är den så kallade observatören men i stället för att se och mäta bör man byta ut orden se och mäta mot orden tänker och känner. Då kommer man närmare sanningen.

Det är viktigt att vi förstår hur vi förpestar eller renar etern och därmed även jorden. Därför talar jag gärna till mindre eller större grupper hos er eller här i Ydre i Östergötland.

Att känna till detta får den sidoeffekten att allt jag kan önska kommer till mig som om det var upplagt på ett silverfat. Vill du också hjälpa till att rädda världen och få ett perfekt liv? Hör av dig.

 


CREA DIEM


Most people are probably aware of that our telecommunication masts are emitting waves. Whether our cell phones are harmful or not is also debated in various media as they are being put very close to the brain when we use them. Little do we know of their effect on our health. What kind of waves are coming out from them?

They are called quantum waves or electromagnetic waves and they create vibrating fields that are sent out into the ether. Even our bodies contain something vibrating i.e our hearts and without them we wouldn’t be able to live. If you think that our hearts behave in a different way from everything else vibrating around us it seems that you are closing your eyes to what is going on around you.

Many people around the world are upset about wars, the climate crisis and the empathy crisis but it is we, collectively, who are creating all of the above by sending out our thoughts and emotions. In the same way as the telecommunication masts and all of our household machines at home are emitting their electromagnetic waves we are doing exactly the same thing but are not aware of how it affects the whole universe.

Everything that is not matter are waves but most of us don’t think about the space around and above us as quantum fields coded with various structures and patterns. As they only consist of energy, science hasn’t been very interested in how this affects us but it is extremely important to know as these fields are the creator of the material world.In quantum physics waves are collapsing into particles when somebody has seen or measured them. But if you replace the words see and measure with the words feel and think you will come closer to truth. 

It is you and me, ourselves who are the observers who are responsible for that process that is creating our lives. I cannot think of anything more important than teaching how this comes about. Therefor I will gladly speak to small or larger groups here in Ydre in Sweden or somewhere else at your request.

To know about this has had the side effect that almost everything I desire comes to me as on a silver platter. Would you also like to save the world and get a perfect life, please contact me.

© Copyright IT Centrum I Tranås AB 2019